Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Contactpersoon
Graag in dit veld het e-mailadres vermelden dat mag worden gebruikt om de digitale factuur naartoe te sturen.
Zoals ze vermeld moeten worden op de bedrijfsfiche
Graag steeds de volledige hyperlink vermelden
Wij wensen dat onze bedrijfsinfo in volgend hoofdstuk verschijnt:
tenzij anders afgesproken is de vermelding in één hoofdstuk in de prijs inbegrepen
Wij wensen dat onze bedrijfsgegevens voor slechts 390 euro in volgend hoofdstuk worden doorgeplaatst:
Advertentiemateriaal
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Per taal voorzien wij een 10-tal lijnen aan gegevens.

Rubrieken

Hieronder kan u een lijst met alle reeds bestaande (sub)rubrieken terugvinden. Gelieve hieronder de door u geselecteerde hoofd -en subrubrieken te selecteren. Mocht uw activiteit in betreffende lijst niet aan bod komen, dan volstaat het daarvoor hieronder een nieuwe benaming (NL+FR) op te geven op het einde van de lijst en dan wordt er gratis een nieuwe (sub)rubriek voor u aangemaakt. Afhankelijk van uw bestelling heeft u ervoor gekozen om in 10, 15 of 20 rubrieken opgenomen te worden. U kan echter voor een vermelding in extra rubrieken opteren mits een extraatje van € 12.50 per rubriek.

1. ALGEMENE DIENSTVERLENING / SERVICES EN GENERAL

1.1 Advies en ingenieurs-bureaus / bureaux de conseils et d’études
1.2 Milieuwetgeving, advies / Legislation environnementale, conseil
1.3 Opleidingsinstituten / Instituts de formation
1.4 Research / Recherche

2. WATER / EAU

2.1 Adviesbureaus / Bureaux de conseils
2.2 Laboratoria / Laboratoires
2.3 Opleiding en Vorming / Formation et Entraînement
2.4 Afvalwaterbehandeling en verwerking / Traitement des eaux usées et moyens auxiliaires
2.5 Grondwaterzuivering / Epuration d'eaux souterraines
2.6 Recycling van / Recyclage de
2.7 Waterbehandeling / Traitement de l'eau
2.8 Verontreiniging / pollution
2.9 Apparatuur en Producten / Appareils et Produits
2.10 Automatisering, software / Automatisation, logiciels
2.11 Opslagmateriaal / Matériel de stockage
2.12 Waterbehandelingschemicaliën / Produits chimiques pour traitement de l'eau
2.13 Interventies / Interventions

3. BODEM / SOL

3.1 De Juridisch Adviseurs / Les Conseillers Juridiques
3.2 De Onderzoekers / Les Chercheurs
3.3 Sanering, advies / Assainissement, conseil
3.4 Personeel en Certificatie / Personnel et certification
3.5 Preventie / Prévention
3.6 Sanering, Uitvoering / Assainissement, Réalisation
3.7 De Verwerkers / Traitements
3.8 Producten en Apparatuur / Produits et appareils

4. AFVAL & RECYCLING / DECHETS & RECYCLAGE

4.1 Advies en ingenieursbureaus / Bureaux de conseils et bureaux d'études
4.2 Uitvoering / Réalisation
4.3 Stortplaatsen / Décharges
4.4 Afvalwaterverwerking en hulpmiddelen / Traitement des eaux usées et moyens auxiliaires
4.5 Deponeren van / Décharge de
4.6 Immobilisatie van / Immobilisation de
4.7 Inzameling van / Collecte de
4.8 Opslag en overslag van / Stockage et transbordement de
4.9 Recycling van / Recyclage de
4.10 Terugwinning van / Récupération de
4.11 Transport van / Transport de
4.12 Verbranding van / Incinération de
4.13 Verkleining van / Réduction de
4.14 Verkleining en sortering / Réduction et tri
4.15 Vernietiging van / Destruction de
4.16 Apparatuur en Producten / Appareillage et produits
4.17 Automatisering, software / Automatisation, logiciels
4.18 Containers, voor / Conteneurs, pour
4.19 Container verhuur en transport / Conteneurs location et transport
4.20 Geosynthetica afdekking / Couvertures Géosynthétiques
4.21 Persen voor / Presses pour
4.22 Transporthulpmiddelen / Moyens de transport
4.23 Ledigen van silo’s en evacuatie / Vidage des silos et évacuation
4.24 Mestverwerking / Traitement d'engrais

5. Lucht

5.1 Advies- en ingenieursbureaus / Bureaux de conseils et bureaux d'etudes
5.2 Luchtlaboratoria / Laboratoires d’air
5.3 Apparatuur en materiaal ter voorkoming of beperking van luchtverontreiniging / Appareils et matériels pour prévenir ou limiter la pollution de l’air
5.4 Geurbestrijding / Désodorisation
5.5 Geurhinderbestrijding / Neutralisation d’odeurs

Geluid

6.1 Geluid

7. ENERGIE / ENERGIE

7.1 Advies- en ingenieurbureaus /bureau de conseils et bureaux d'études
7.2 Uitvoering en apparatuur / exécution et matériel
7.3 Energiebesparing / Economie de l'énergie
7.4 Toepassing energie / Application de l'énergie
7.5 Terugwinning van energie / Récupération de l'énergie
7.6 Dienstverlenende bedrijven in energiebeheer / Sociétés de service dans la gestion de l'énergie

8. VEILIGHEID / SECURITE

8.1 Meet en detectie apparatuur / Appareils de mesure et de détection
8.2 Meting en detectie / Mesurage et détection

Extra Rubrieken

Hartelijk dank voor het overmaken van uw gegevens.