PARTNERFICHE

IVC/CIE

Bedrijfsnaam: IVC/CIE
Adres: Gaucheretstraat 92-94 . B-1030 Brussel
Tel.: +32 2 209 03 60

Contactpersonen + functie:
Marc Adams – Directeur
E-mail: info@ivcie.be
Website: www.ivcie.be
Aantal medewerkers: 16

algemene info

Ons verhaal & onze missie

De Interregionale Verpakkingscommissie (afgekort IVC) is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de Belgische wetgeving inzake verpakkingsafval en voor de doorvoer van afvalstoffen.

Op 20 december 1994 publiceerde het Europees Parlement richtlijn 94/62/EG. Daarin staat dat alle lidstaten van de Europese Unie een wettelijk kader moeten voorzien om het beheer en de preventie van verpakkingsafval binnen Europa te harmoniseren. In België is dat wettelijk kader het Samenwerkingsakkoord geworden: een wetgeving waarin staat hoe België aan de doelstellingen beantwoordt. Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben gezamenlijk het Samenwerkingsakkoord over de preventie en het beheer van verpakkingsafval ondertekend. Tevens is het ontstaan van de IVC in dit akkoord vastgelegd. De IVC moet er o.a. op toezien dat het Samenwerkingsakkoord correct wordt nageleefd.

PUBLIREPORTAGE

ACTIVITEITENVERSLAG 2022

i

sociale media

SPECIALISATIES

 

Concreet heeft de IVC o.a. volgende taken:

1. controleren of bedrijven (verpakkingsverantwoordelijken) en erkende organismen hun informatie- en terugnameplicht naleven;

2. controleren hoe de verpakkingsverantwoordelijken en erkende organismen hun wettelijke percentages van recyclage en nuttige toepassing halen;

3. preventieplannen van bedrijven (verpakkingsverantwoor-delijken) goedkeuren of weigeren;

4. erkenning verlenen of weigeren aan de organismen die instaan voor de promotie, coördinatie en financiering van selectieve inzameling, recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval;

5. de Gewestregeringen ondersteunen en adviseren. Dat kan bijvoorbeeld door overlegfora te creëren, logistieke onder-steuning te bieden of wetswijzigingen voor te stellen;

6. studies en onderzoeken voeren of laten uitvoeren naar het beheer en de preventie van verpakkingsafval;

7. meldingen verwerken van transporteurs die afval door België vervoeren dat niet afkomstig is uit België en ook niet in ons land verwerkt zal worden.

EXTRA

E-NEWS

Klik hier voor het laatste nieuws van IVCIE